Algemene voorwaarden

IvonneMartinez is gevestigd in Almelo en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 76759695. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen IvonneMartinez en haar opdrachtgevers. IvonneMartinez accepteert geen algemene voorwaarden van een ander partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Ivonne Martinez
postadres:
Hulststraat 31
7601 SN Almelo
BTW: NL003132563B56
KVK: 76759695
info@ivonnemartinez.nl
06-20450616

Artikel 1: Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten waarbij een opdrachtgever gebruik maakt van de visagisten en stylisten, etc. niet in dienst zijnde bij IvonneMartinez.nl maar als zelfstandig werkende en ingezet door IvonneMartinez.

Artikel 2: Tarieven

Alle tarieven en prijzen bedoeld voor particulieren en bedrijven zijn volgens de Kleine Ondernemers Regeling vrijgesteld van BTW.

2.1 IvonneMartinez kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van IvonneMartinez geldt het uurtarief of wordt er per make-up/hairtyling geboekt. De visagist/stylist wordt in dit geval geboekt voor een halve of een hele dag. Een halve dag is gebaseerd op maximaal 4 werkuren en een hele dag op maximaal 8 werkuren.

2.2 Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief echter met bijtelling van 50%.

2.3 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist tussen 24:00 en 06:00 uur zal Makeupbyivonne 200% van het basis uurtarief berekenen.

2.4 Wachttijd: Mocht de visagist op het afgesproken tijdstip niet kunnen starten met haar werkzaamheden  of is er een andere redenen dat de visagist tussentijds haar werkzaamheden niet kan verrichten, dan wordt wachtgeld in rekening gebracht. Het wachtgeld bedraagt 50 euro per uur.

Voor reistijd wordt €25,00 per uur gerekend, hiervan is het eerste uur gratis.

Artikel 3: Voorbereidende vergaderingen

In het geval van een vergadering/kennismaking niet plaatsvindend op het vestigingsadres van IvonneMartinez of buiten Almelo worden gemaakte openbaar vervoerskosten of in het geval van reizen met de auto een kilometervergoeding à € 0,35 per gereden kilometer gefactureerd.

Artikel 4: Reiskostenvergoeding

4.1 De door de visagist/stylist gemaakte reiskosten voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever/ het bedrijf en worden gebaseerd op gemaakte openbaar vervoerskosten of in het geval van reizen met de auto een kilometervergoeding à € 0,35 per kilometer.

4.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever/het bedrijf inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en IvonneMartinez.

Artikel 5: Annulering/opzegging

5.1 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 30ste dag voor de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever/het bedrijf het volgende percentage annuleringskosten verschuldigd:

a) Voor boekingen geldt het recht om binnen 14 dagen na de boeking deze kosteloos ongedaan te maken.

b) Bij annulering voor de proefsessie en tot 60 dagen voor de trouwdag 25% van de kosten van het bruidsarrangement. 

c) Bij annulering na de proefsessies of vanaf de 60e dag tot de 14e dag voor de trouwdag zijn de annuleringskosten 50% van de kosten van het bruidsarrangement.

d) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de trouwdag zijn de annuleringskosten 75% van de kosten van het bruidsarrangement.

e) Bij annulering vanaf de 7e dag voor de trouwdag zijn de annuleringskosten 100% van de kosten van het bruidsarrangement.

f) Onder trouwdag wordt verstaan de eerst geboekte datum die wij voor de opdrachtgever hebben gereserveerd.

5.2 Wanneer de opdrachtgever het geboekte bruidsarrangement annuleert na plaatsvinden van de proefsessie is opdrachtgever de helft van het bedrag van het bruidsarrangement verschuldigd aan IvonneMartinez. Dit bedrag dient overgemaakt te zijn voor uiterlijk 14 dagen voor de proefsessie en kan dus niet worden gerestitueerd na het plaatsvinden van de proefsessie. Het resterende bedrag van het bruidsarrangement dient uiterlijk 14 dagen voor de bruiloft overgemaakt te zijn op rekening NL03 RABO 0349 2433 60

Hiermee reserveert u uw bruidsarrangement definitief. Bij workshops dient de helft van het totale bedrag worden overgemaakt; hiermee bevestigt u de reservering van deze workshop.

5.3 In geval van overmacht w.o. ziekte van de visagist/stylist zal IvonneMartinez in overleg met de opdrachtgever een oplossing zoeken (eventueel vervanging door een collega). IvonneMartinez kan te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.

Artikel 6: Betaling/Reservering van de opdrachten

6.1 Wijze van betaling en reservering:

6.1. Na acceptatie zullen reserveringskosten in rekening gebracht worden. Onder reserveringskosten wordt verstaan 80 euro van het geaccepteerde geoffreerde bedrag exclusief reiskosten. 

6.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door IvonneMartinez aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders door IvonneMartinez is aangegeven.
6.3. Bij bruidsopdrachten verwacht IvonneMartinez een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag direct na ontvangst van het opdrachtformulier of acceptatie van de offerte. Het restant moet binnen binnen 14 dagen na de proefsessie worden betaald. 

De boeking is pas definitief indien het volledige factuurbedrag voldaan is. Indien het totale factuurbedrag niet is voldaan 14 dagen na ontvangst van de factuur zal de boeking automatisch geannuleerd worden door IvonneMartinez.

6.4 Reclamaties ten opzichte van de factuur: De opdrachtgever/het bedrijf dient binnen 8 dagen schriftelijk + telefonische melding gemotiveerd in te gaan op de toegezonden factuur. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur.

6.5 Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bij artikel 6.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever/het bedrijf de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

6.6 Kosten van invordering: Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever/het bedrijf. Deze worden op een minimum gesteld van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 a Nakoming van de afspraken: IvonneMartinez is niet aansprakelijk voor schade, die mocht zijn ontstaan, wanneer visagist/hairstylist bij enige afspraak die al dan niet door tussenkomst van IvonneMartinez tussen opdrachtgever/ het bedrijf en visagist/stylist tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt.

7.1 b Schade aan opdrachtgever/ het bedrijf: IvonneMartinez is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht door een visagist/stylist, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de visagist/stylist. De opdrachtgever dient binnen 48 uur hiervan telefonisch en schriftelijke melding te maken. Is hier sprake van opzet of grove schuld dan zal de opdrachtgever/ het bedrijf dit bij de visagist/stylist verhalen.

7.2 Schade aan opdrachtgever/het bedrijf door IvonneMartinez: IvonneMartinez is niet aansprakelijk voor schade die aan opdrachtgever wordt toegebracht door IvonneMartinez , tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van IvonneMartinez.

7.3 Vrijwaring door opdrachtgever: Opdrachtgever/ het bedrijf vrijwaart IvonneMartinez van aanspraken in verband met schade die aan derden is toegebracht door IvonneMartinez of de visagist/stylist in uitvoering van de werkzaamheden voor de opdrachtgever/het bedrijf, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ivonneMartinez .

7.4 IvonneMartinez is niet aansprakelijk voor allergie reactie of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen/make-up producten. Voordat de opdracht plaatsvindt stelt men IvonneMartinez op de hoogte hiervan. Bij diefstal, ontvreemding, vernieling van bezittingen van IvonneMartinez zal altijd aangifte worden gedaan en schadevergoeding geëist worden. Tijdens de workshops gaat men zorgvuldig om met de make-up producten die ter gebruik/leen worden aangeboden.

Artikel 8: Klachten over visagist/Stylist / weigering De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens IvonneMartinez is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.

Artikel 9: Geschillenregeling Op alle overeenkomsten ontstaan uit een bij IvonneMartinez geplaatst opdracht, worden beoordeeld naar Nederlands recht van toepassing.